Keagungan bulan ramadhan menjadikan ummat Islam di dunia menanti – nanti tibanya bulan yang penuh keberkahan tersebut. Bukan tanpa alasan ummat Islam menanti kehadiran bulan ramadhan, di dalam bulan tersebut Allah menjanjikan bagi orang – orang Mukmin yang menjalankan puasa dihapus semua dosa – dosa yang terdahulu dan yang akan datang, sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam muslim. Tentu dalam menjalankan ibadah ramadhan bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, akan tetapi dengan keimanan dan penuh harapan pada Allah yang maha pengampun.

Bulan ramadhan (syahrus-shiyam) bagi sebagian besar masyarakat Islam merupakan bulan tempat menahan diri dari makan dan minum serta segala hal yang membatalkan puasa pada siang harinya, serta menjauhkan diri dari perkara yang merusak pahala puasa. Namun lebih jauh, bulan ramadhan bukan sekedar bulan dimana ummat Islam menahan diri dari perkara – perkara yang membatalkan puasa, akan tetapi sebagai sebuah Madrasah tempat pembentukan akhkak. Akhlak yang dimaksud disini ialah akhlak yang mencangkup antara manusia dengan Pencipta, akhlak manusia dengan sesama makhluk (manusia, alam dan lingkungan) atau sering disebut dengan hubungan vertikal dan horizontal dan Akhlak Universal .

Tujuan dari berpuasa di dalam bulan ramadhan ialah terciptanya insan muslim yang bertaqwa. Kata taqwa dinisbahkan dalam ayat 185 Surat al-Baqarah untuk orang-orang yang beriman dan menjalankan puasa dengan baik dan benar. Untuk mencapai derajat taqwa, maka harus melewati berbagai macam rintangan disaat menjalankan ibadah tersebut. Diantara rintangan yang paling esensial adalah melawan hawa nafsu. Selama perjalanan hidup manusia, hawa nafsu menjadi bagian dari kehidupan yang memiliki dua dimensi, baik dan buruk. Maka untuk mengarahkan nafsu agar mampu membuat keselamatan bagi kehidupan manusia, perlu dijinakkan dengan berpuasa.

Ramadhan menjadi solusi untuk membentuk spritualitas seorang muslim agar menjadi manusia yang berakhlak. Akhlak berkaitan dengan perilaku seorang muslim terhadap dirinya sendiri, terhadap agamanya, masyarakat dan bangsanya. Inilah kemudian yang dimaksud dengan Aklhlak Universal.

Ada 4 poin dalam diskursus Akhlak Universal tersebut, yakni:

1) Akhlak terhadap Diri Sendiri: Sebagai seorang muslim harus mampu menyadari tugas dan kewajiban kepada Allah dengan menjalankan segala perintah serta menjauhkan diri dari perkara yang dilarangNya.

2) Akhlak terhadap Agamanya : Sadar bahwa sebagai ummat beragama harus membumikan nilai – nilai keagamaan. Nilai – nilai keagamaan tersebut seperti: menyebarkan ajaran agama yang penuh dengan kasih sayang, mengajarkan kebaikan dengan penuh kedamaian.

3) Aklahk terhadap masyarakat dan lingkungan: Sebagai manusia yang membutuhkan manusia yang lainnya, maka harus mampu menciptakan kerukunan antar masyarakat, menumbuhkan sikap toleransi serta ta’awwun (gotong royong) sebagi wujud interaksi sosial, dan menjauhkan sikap intoleransi yang bisa menghancurkan hubungan antar masyarakat.

4) Akhlak terhadap bangsa dan negara: Akhlak terhadap bangsa dan negara berkaitan serta dengan tugas dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia yang setia menjalankan pancasila dan UUD 1945.

Dengan demikian, ramadhan bukan hanya sekedar ibadah secara vertikal saja, namun bagaimana kemudian sebagai Muslim mampu membumikan nilai – nilai ketuhanan dalam Akhlak Universal. (Red : Rof’il Khaeruddin, Bidang Keagamaan PB PMII)

(Jakarta 16 Mei 2018)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here